ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้ันฐานของโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้จัดให้มีการประชุมเพิ่อพิจารณาเรื่องต่างๆ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร 15 และได้อนุมัติแผนงบประมาณประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อจะได้ดำเนินการกิจกรรมตามโครงการของโรงเรียน ต่อไป

ภาพกิจกรรม

Posted in งานแผนงาน | Leave a comment

ประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี 2557

เรียนเชิญ รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้างาน เข้าร่วมประชุมในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์โรงเรียน ปี 2557-2559 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร 15 เวลา 13.00 น.

แบบฟอร์มต่างๆ (Download ได้ที่นี่)
-  ผง.01
-  ผง.02
-  ผง.03
-  โครงสร้างบริหารงานโรงเรียน
-  ผังแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
-  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
-  มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
-  นโยบายด้านคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 
-  ประมาณการ (ใช้คำนวณเงินรวม)
-  พัสดุกลาง 14 รายการ(ที่เบิกได้โดยไม่ต้องเขียนของบฯ)

 

Posted in งานแผนงาน | Leave a comment

เตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2557

ให้แต่ละฝ่าย/กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ เริ่มเขียนกิจกรรมในปีการศึกษา 2557 โดยโหลดฟอร์ม ผง.01-02 ในเว็บไซด์กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ในการเขียนกิจกรรมให้ระบุวัสดุอุปกรณ์ที่จะจัดซื้อให้ชัดเจน และให้ละเอียดกว่าปีผ่านๆมา

Posted in งานแผนงาน | Leave a comment

ประชุมสัมมนาการจัดทำแผนกลยุทธ์โรงเรียน

วันที่ 5 มิถุนายน 2556 ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นวิทยากรอบรมการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556 พร้อมข้าราชการครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 2 ท่านร่วมเป็นวิทยากร ว่าที่ ร.ต.สามารถ วนาธรัตน์ วิทยากรในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และนางแสงเทียน เพ็งคุ้ม วิทยากรในการประเมินโครงการ เพื่อขยายผลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่คณะครูของสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา และสหวิทยาเขตพุทธชินราช จำนวน 15 โรงเรียน ณ โรงแรมไพลิน

Posted in งานแผนงาน | Leave a comment