เอกสารประกอบจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2558

 

แบบฟอร์มต่างๆ (Download ได้ที่นี่)
-  ผง.01 ปี 58
-  ผง.02 ปี 58
-  ผง.03 ปี 57
-  โครงสร้างบริหารงานโรงเรียน
-  ผังแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
-  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
-  มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
-  นโยบายด้านคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 
-  ประมาณการ (ใช้คำนวณเงินรวม)
-  พัสดุกลาง 14 รายการ(ที่เบิกได้โดยไม่ต้องเขียนของบฯ)

 

Posted in งานแผนงาน | Leave a comment

เตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2558

ให้แต่ละฝ่าย/กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ เริ่มเขียนกิจกรรมในปีการศึกษา 2558 โดยโหลดฟอร์ม ผง.01-02 ในเว็บไซด์กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ในการเขียนกิจกรรมให้ระบุวัสดุอุปกรณ์ที่จะจัดซื้อให้ชัดเจน และให้ละเอียด

Posted in งานแผนงาน | Leave a comment